Home

 

In onze steeds digitaler wordende maatschappij is het van enorm belang dat je goed kunt lezen. OOG.VOOR.LEZEN biedt diverse diensten waarmee in korte tijd op een praktisch toepasbare manier wordt onderzocht of je over voldoende leesvaardigheid beschikt.

Unieke meetmethode

Met alleen goed begrijpen wat je leest ben je er nog niet! Wat als je de ondertitels van een film niet bij kunt houden omdat het te snel gaat? Of als het lezen voor je werk of voor je studie je zo veel tijd kost dat je werk er echt onder lijdt? Wij meten met ons apparaat in korte tijd hoe leesvaardig jij bent. Je weet dan hoe het staat met je lezen als het gaat om begrip, techniek en strategie, zonder dat je ook maar één woord hardop hoeft te lezen. Met onze standaard-test bepalen we deze objectief en op verschillende taal niveau's in zo'n 15 minuten. Heel precies en heel snel!

Breed inzetbaar

De OOG.VOOR.LEZEN methode zorgt ervoor dat op een snelle, efficiënte en betrouwbare wijze de leesvaardigheid van (grote groepen) mensen in beeld kan worden gebracht. Voor het onderwijs, bedrijfsleven en ook gemeenten betekent dit dat er compleet nieuwe mogelijkheden ontstaan om structureel leesvaardigheid te verbeteren.

succesvol mensen verder helpen

Wil je zelf meteen aan de slag met lezen of schrijven (regio Eindhoven)? Kijk dan eens bij ik wil les
Nuttige en praktische online trainingen om je lezen of schrijven te verbeteren: Alfabeter
Zet een punt heeft jarenlange ervaring in taalonderwijs voor volwassenen.

opsporing laageletterdheid

Met de Eye Tracking Test (ETT) bepalen we objectief hoe je leest. We meten precies hoe je ogen bewegen tijdens het lezen. De test duurt ongeveer een kwartier. Na die tijd ontvang je een rapportage over je begrip en je leestechniek en een korte uitleg bij de score. Deze dienst is bedoeld voor het beantwoorden de basisvraag of je op je niveau leest en de rapportage wordt automatisch gegenereerd.

kosten effectief niveau vaststellen

SOORT TEST: Leestaak achter een eye tracker, zonder hardop voorlezen
DUUR: Test ± 15 minuten, inclusief voor en nabespreken ± 35 minuten
NIVEAUS: Europees Referentiekader & Comissie Meijerink
KOSTEN: zijn afhankelijk van te realiseren aantallen
LEEFTIJDEN: vanaf 16 jaar

ook geïnteresseerd om de communicatie vaardigheden te verbeteren en laaggeletterdheid in uw bedrijf terug te dringen

de feiten op een rij

aantal laag geletterden in nederland`
1780000
kosten van laaggeleterdheid
1130000000
tijd van een quick scan
15
1 op 9 werkenden is laaggeletterd
9

Geletterdheid, lezen en leesproblemen

Lezen is een vaardigheid

Lezen is bovenal een vaardigheid. Om het goed te leren moet er veel geoefend worden.  Om het goed te kunnen blijven doen moet je het blijven trainen. Deze vaardigheid is niet vanzelfsprekend. Van de Nederlandse beroepsbevolking (mensen tussen de 16 en 65 jaar) is er nog steeds ongeveer 1 op de 9 mensen niet in staat om zelfstandig om te gaan met alle geschreven informatie die er op ze af komt.  En die informatie word alleen maar meer als je kijkt naar hoeveel diensten tegenwoordig alleen nog maar via het internet of apparaten beschikbaar zijn. Wereldwijd is geletterdheid een belangrijke uitdaging. Als je de taal in gesproken en geschreven woord goed beheerst, maak je ook meer kans om te groeien in je verantwoordelijkheden en je loon. 

Geletterdheid en laaggeletterdheid

De definitie van geletterdheid volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, 2000) luidt als volgt:

De vaardigheid om geschreven informatie die functioneel is in het dagelijks leven (thuis, op het werk, in de maatschappij) adequaat te begrijpen en te gebruiken.

Een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking heeft moeite met lezen en/of schrijven. Als volwassen mensen lezen op ongeveer het niveau van een kind in groep 6/7, spreekt men ook wel van laaggeletterdheid. Veel zaken lukken dan echt niet goed genoeg om je staande te houden in deze maatschappij zonder hulp van anderen: het lezen van informatie over bijvoorbeeld medicijnen (bijsluiters), het doen van belasting-aangifte of het goed begrijpen van veiligheidsvoorschriften op het werk zijn dan een bijna onmogelijke opgave. Dit leidt vaak tot frustratie met onderwijs en taken waar lezen belangrijk is, maar ook sociaal isolement, schaamte en een laag zelfbeeld. De belangrijkste boodschap die we mee willen geven: niet goed kunnen lezen is niets om je voor te schamen en je kunt er echt altijd nog iets aan doen! Iedereen die om wat voor reden dan ook wat minder (taal)onderwijs heeft genoten en gefrustreerd is geraakt over lezen en schrijven heeft de mogelijkheid om beter te leren lezen en schrijven. Voor meer informatie over laaggeletterdheid en/of taalonderwijs bij jou in de buurt ga je naar de site van Stichting lezen & Schrijven

Dyslexie

Een van de bekendere oorzaken voor leesproblemen is de ontwikkelingsstoornis Dyslexie. Er bestaan verschillend definities voor Dyslexie. Dyslexie staat als stoornis vermeld in het grote handboek voor psychologen en psychiaters, de DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994, met toevoegingen in versie IV-TRTM, 2000). Hierin wordt dit beschreven als volgt:

Reading Disorder  (leesstoornis, dyslexie):
A. De leesvaardigheid wijkt significant af van wat verwacht mag worden op basis van leeftijd,
intelligentie en scholing.
B. De leesstoornis interfereert ernstig met de schoolvorderingen in het algemeen (of met
activiteiten in het dagelijks leven die leesvaardigheid vragen).
C. Als er sprake is van een zintuiglijke stoornis, dan is het leesprobleem ernstiger dan gewoonlijk,
gegeven die conditie.

Wij gebruiken liever de wat eenvoudigere definitie van Stichting Dyslexie Nederland (SDN):

Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland, 2008).

Kort gezegd is dyslexie een oorzaak voor moeite met lezen en schrijven die erg hardnekkig is. Anders dan bij laaggeletterdheid is het lezen en schrijven zonder fouten en op een bruikbaar tempo voor mensen met deze stoornis niet gemakkelijk in korte tijd op te lossen. Het is een hardnekkig probleem dat altijd een zekere rol zal blijven spelen. Ongeveer tussen de 5 en 10% van de Nederlanders heeft de stoornis Dyslexie en is ook in het bezit van een dyslexieverklaring. Zo’n verklaring kan worden afgegeven door een door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) bevoegde psycholoog of orthopedagoog.

De dyslexieverklaring geeft de dyslect (een korter woord voor iemand met dyslexie) bepaalde rechten, die vooral van nut zijn zolang de dyslect onderwijs volgt. Denk aan extra tijd bij het maken van examens en de goedkeuring om gebruik te maken van bepaalde hulpmiddelen, zoals speciale software. Als je niet meer op school zit zijn deze extra mogelijkheden minder nodig of minder nuttig. Natuurlijk kun je als je eenmaal werkt van veel hulpmiddelen gebruik blijven maken. Volwassen mensen met dyslexie kunnen vaak in de loop van de jaren goed compenseren voor hun probleem. Het is dan ook lastiger om dyslexie vast te stellen bij volwassenen, omdat ze vaak al manieren hebben verzonnen om met hun stoornis om te gaan. Ook is het zo  dat veel mensen met dyslexie vooral talenten hebben op andere vlakken, waardoor ze eerder voor beroepen kiezen waarbij het lezen en schrijven van grote stukken tekst niet zo vaak voor komt.

Meer informatie over dyslexie die vooral gericht is op de Nederlandse praktijk is te vinden op de site van Stichting Dyslexie Nederland (SDN).  Zie ook de site van bijvoorbeeld Valk&Uil voor interessante verhalen en voorbeelden van mensen met dyslexie.

 

Visuele aandoeningen

Een andere bekende oorzaak voor leesproblemen is te vinden in visuele problemen. Als de visuele waarneming geen praktische waarde heeft in de maatschappij spreken we van (maatschappelijke) blindheid en dan geldt er hoe dan ook dat lezen met de ogen niet mogelijk is. Blinde mensen leren dan vaak lezen in braille. Als het gezichstvermogen van beide ogen gezamenlijk 30% of minder is spreken we van slechtziendheid (low vision) en zijn er vaak extra hulpmiddelen nodig om te lezen (loep, speciale brillen, digitale vergrotingen en aanpassingen in beeldschermen). Het lezen zal dan ook problemen opleveren, vooral op het technische aspect. Ongeveer 300.000 mensen in Nederland hebben last van een visuele handicap die valt onder slechtziendheid of blindheid en in de toekomst zal dat aantal nog toenemen (Limburg, 2007).

Opvallend is dat in het geval van lezen ook veel minder bekende en relatief minder ernstige problemen er toch voor kunnen zorgen dat het lezen van tekst erg moeilijk gaat: denk aan scheefstand van een of beide ogen, waardoor de beelden van beide ogen niet zo goed op elkaar vallen, wat kan resulteren in dubbelzien en andere vervelende zaken die op kunnen treden tijdens langdurig beeldschermwerk of lezen.

Onze positie

OOG.VOOR.LEZEN heeft aandacht voor deze drie beschreven oorzaken voor leesproblemen en meer. Onze insteek bij het ontwikkelen van de testmethode met een massale inzet van Eye Tracking was de mogelijkheid om in korte tijd heel veel extra informatie te verzamelen over lezen dan met tot nu toe bestaande standaard testmethoden. Ook hebben we goed onderzoek gedaan naar wat er allemaal een rol speelt bij lezen toen we deze test vorm gingen geven. Door structureel en gestandaardiseerd te meten met een eye tracker kunnen we ook systematisch onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken voor problemen met lezen. Wij willen ons echter met onze basis dienst van Eye Tracking Tests (ETT’s) vooral richten op het vaststellen van problemen en ons nog niet direct bezig houden met verklaren, classificeren of remediëren. We gaan we graag de uitdaging aan om samen te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar lezen. Kijk ook eens op onze pagina over (wetenschappelijk en praktijkgericht) onderzoek voor meer informatie.